English
Akceptujeme...

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Pojmy
  1. Provozovatel portálu www.masazedomino.eu – pan Dominik Volavý IČ: 74689134, se sídlem Kamínky 294/29, 63400 Brno - Nový Lískovec. telefon +420 776 184 034, email: info@masazedomino.eu, je registrován u živnostenského úřadu Brno
  2. Provozovna–Zoubkova 398/36, 63400 Brno.
  3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si masérské služby, saunu či jiné služby nabízení provozovatelem
  4. Služby- masáže, sauna, zábaly a různé procedury jež nabízí provozovatel.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.masazedomino.eu.
  2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.masazedomino.eu.
  3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
 3. Rozhodné právo a právní režim
  1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
 4. Proces objednání služeb a jejich úhrady
  1. Objednání
   Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním rezervačního formuláře. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby.
   Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami zakoupením poukázky či voucheru.
  2. Cena služby
   Cena služby je určována Provozovatelem.
  3. Platební podmínky
   Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedury, v případě poukazů či voucheru, zašle zákazník společně s rezervací i číslo voucheru či poukázky (po absolvování procedury provozovatel vyznačí na voucheru či poukázce, že konkrétní procedůra byla využita), neučiní li tak, je služba účtována standardně dle ceníku a zákazník je povinen ji uhradit tuto cenu okamžitě po skončení procedury.
   Všechny procedury z tohoto rezervačního systému (rezervace.masazedomino.eu) jsou prováděny na provozovně Zoubkova 398/36, 63400 Brno.
 5. Storno podmínky
  1. V případě zrušení Objednávky (rezervace) zákazníkem jsou uplatněny následující storno - podmínky:
   • 20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po rezervaci až do 14 dne před datem nástupu, minimálně však 100,-Kč. V případě voucheru propadá objednaná procedura bez náhrady a bere se tedy jako by již byla využita.
   • 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 13 do 10 dnů před datem nástupu, minimálně však 200,-Kč. V případě voucheru propadá objednaná procedura bez náhrady a bere se tedy jako by již byla využita.
   • 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 9 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 400,-Kč. V případě voucheru propadá objednaná procedura bez náhrady a bere se tedy jako by již byla využita.
   • 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení na procedůru, či v případě přerušení procedůry, minimálně však 500,-Kč. V případě voucheru propadá objednaná procedura bez náhrady a bere se tedy jako by již byla využita.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů
   Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Pokud Zákazník vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.
  2. Nahrávání telefonických hovorů
   Zákazník souhlasí s tím, že všechny hovory na linku +420 776 184 034 mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem provozovatele.
 7. Platnost a účinnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
  2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.masazedomino.eu
  3. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.